Privatlivspolitik

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privat-livs-beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.  

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.  

Vi sikrer fair og transparent databehandling  

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, fx via vores tilmeldingsblanketter her på hjemmesiden.

Hvis vi har behov for at indhente data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

Vi  anvender denne type data om dig  

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og ydelser samt i vores kontakt med dig.   

De data, vi anvender, omfatter typisk almindelige persondata – fx navn, adresse, arbejdsplads, telefonnummer og mailadresse.

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.    

Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål, fx til brug for fakturering, gruppedannelse på vores kurser og udarbejdelse af kursusbeviser. 

I henhold til psykologloven har vi journaliseringspligt ved kliniske samtaler ved psykolog, hvorfor vi opbevarer journalen i 5 år efter sidste samtale er afsluttet. Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige forhold og andre følsomme forhold,

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. 

Vi  behandler kun  relevante og nødvendige persondata  

Vi behandler kun data om  dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi vurderer løbende fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge.     

Vi sletter dine persondata, når de  ikke længere er nødvendige  

Vi sletter dine persondata, når  de  ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores  indsamling, behandling og opbevaring af dine data.    

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata  

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.  

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver  tid  trække det tilbage  ved  at henvende dig til os. Skriv da en mail til vibe@vibestroier.dk

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til  et  andet formål end det oprindelige, beder vi om dit samtykke til det nye formål, før vi påbegynder databehandling.  

  • Vi videregiver ikke dine persondata  uden  dit samtykke  
  • Vi videregiver ikke  persondata til  andre  aktører.  
  • Vi videregiver ikke  dine persondata  til  aktører i  tredjelande.   

Sikkerhed  

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger,  der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.  

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder (elektronisk eller fysisk) til de parter, der behandler følsomme persondata. Vi kan kontrollere deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering i de tilfælde det er nødvendigt pga. personfølsomme oplysninger.        

I tilfælde  af  et sikkerhedsbrud,  der  resulterer i  en høj  risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af  omdømme  eller anden  væsentlig  ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies  

Der kommer cookies når du bruger hjemmesiden. De bruges ikke til noget af os. Du har mulighed for at fravælge cookies når du åbner siden.

Dine rettigheder  

Du har ret til at få  adgang til dine  persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til, og hvor længe vi opbevarer dine data. 

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. 

Hvis du anmoder om det,  kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Skriv da til vibe@vibestroier.dk, og vi vil behandle din anmodning hurtigst muligt. 

I henhold til autorisationslovens §24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slette ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. I så fald vil vi undersøge, om det er muligt i forhold til lovgivningen. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata  bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.  

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores  behandling af dine persondata.  

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores  behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne  øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.    

Du kan desuden klage over vores behandling af dine personoplysninger via www.datatilsynet.dk.