Supervision

Jeg har som psykolog i mange år arbejdet i det kliniske, pædagogiske og organisatoriske felt, med supervision af forskellige professioner af mono- og tværfaglige grupper.
Supervisionen kan afvikles i Hørsholm i mit lokale eller på deltagernes arbejdspladser.
Jeg tilbyder også supervision over Zoom, Skype eller Microsoft Teams.
SUPERVISION AF GRUPPER

 • Grupper sammensat af personer fra samme arbejdsplads, der ønsker et fælles rum for faglig vejledning, støtte og refleksion.
 • Medarbejdere med den samme professionsfaglige baggrund, som kommer fra forskellige arbejdspladser.
 • Grupper af medarbejdere med den samme type opgave, fra den samme eller forskellige arbejdspladser.
 • Tværorganisatoriske sammensatte grupper som skal samarbejde under en fælles strategi.
 • Grupper med udfordringer med implementering af strategier.
 • Grupper med samarbejdsproblemer.
 • Grupper med udfordrende klienter.

SUPERVISION AF ENKELTPERSONER

 • Personer, der ønsker faglig inspiration og sparring gennem en kortere eller længere periode.
 • Personer, der står i en vanskelig situation organisatorisk.
 • Personer, der ønsker at dygtiggøre sig i en ny rolle eller position.
 • Personer, udfordret af vanskeligheder både i det professionelle og private liv.
 • Personer, der har fået tildelt mere kompetence og ansvar.

Supervisionsbegrebets udvikling

Supervision blev oprindelig udviklet i forbindelse med uddannelsen til psykoanalytiker og blandt socialarbejdere, men har i dag bredt sig til en lang række fagområder. Supervisionens genealogiske rødder fra disse to arbejdsfelter er dog stadig til stede: Supervision som indeholdende et fokus på kvaliteten af fagligt arbejde og supervision som et rum for italesættelse og bearbejdning af de svære aspekter af klientarbejdet, som kan belaste professionelle følelsesmæssigt og kan være medvirkende til en form for følelsesmæssig udbrændthed.

Jeg ser både enkeltpersoner og grupper, jeg mødes med gennem kortere og længere tid og giver supervision. Det kan være i forbindelse med visse professioners krav om supervision som professionsudvikling, men oftest er det fordi begrebet ”Supervision” er et anerkendt begreb og en kendt metode for mange fagprofessionelle når de står med vanskelige opgaver og gerne vil udvikle sig.

Supervision som implementeringsbase for forandring og udvikling

Supervision udgør en fremragende rituel kontekst, ikke bare for den traditionelle professionsudvikling, men som et forum for helt konkret udvikling og opfølgning i implementering af tværorganisatoriske og tværfaglige strategier, indsatser og samarbejdsmodeller…. Den organisatoriske diskurs trænger sig mere og mere på i supervisionsrummet. De forskellige professioner er i langt højere grad end tidligere nødt til at være organisatorisk veluddannede både teoretisk og praktisk. 

Supervisionskonteksten har derfor også udviklet sig fra at have et fokus næsten udelukkende på den professionelles relation til klienten til en større og større inddragelse af organisatorisk kompleksitet og denne kompleksitets betydning for medarbejdere og ledere.

Hvordan arbejder jeg med supervision? Metodik og pædagogik

Supervision har en ritualiseret betydning hos de fleste fagprofesionelle. Supervisionskonteksten foreskriver, med en ret stram etik et kodeks for, hvordan vi skal forholde os. Både i relationen mellem supervisor og supervisand, men også i relationerne mellem supervisanderne i en gruppesupervision: Der er tavshedspligt, man understøtter hinanden i en anerkendende diskurs og der foregår videnstilførsel tilpasset de udfordringer man som supervisand sidder i. 

Mit kodeks er:

 • Supervisionen retter et fokus på den enkeltes udfordringer og de følelsesmæssige belastninger, der kan være forbundet med bestemte dele af ens arbejde
 • Gennem de forskellige processuelle metoder, der involverer et teams deltagere, bidrager alle til at hjælpe og støtte den enkelte.
 • Der foregår videnstilførsel som er umiddelbart nyttig og brugbar via en pædagogisk refleksion. 
 • Erfaringer og gode råd ses ikke som et udtryk for diskvalificering, men tværtimod som en hjælpende hånd og velment kollegial støtte
 • Supervisor har et særligt ansvar for videnstilførsel og giver også en mere personlig udfordrende feedback end de andre deltagere.